Privacyverklaring HCH Heerenveen

Per 25 mei 2018 is de nieuwe wet Algemene Verordening Persoonsgegevens van kracht. Ook HCH Heerenveen verwerkt persoonsgegevens. De gegevens die wij verwerken zijn door u aan ons verstrekt bij aanvang van, of tijdens het lidmaatschap van onze vereniging van u, (hieronder verstaan wij ook onze vrijwilligers en bestuursleden, voor zover deze geen lid zijn van HCH Heerenveen) of uw kinderen.

De gegevens welke wij verwerken zijn:

 • Naam (voorn(a)am(en), achternaam en eventuele tussenvoegsels)
 • Adres
 • (Mobiel)telefoonnummer
 • Emailadres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Lidmaatschapsnummer
 • Licentienummer
 • Bankgegevens (vrijwilligers en bestuur)
 • Legitimatiebewijs (vrijwilligers en bestuur)
 • BSN (vrijwilligers en bestuur)

Uiteraard gaan wij zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en worden deze alleen verstrekt aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
U kunt uw gegevens te allen tijde inzien via de ledenomgeving op onze website http://www.hch-heerenveen.nl/ledensysteem/. Gegevens niet (meer) correct? Wijzigingen kunt u doorgeven aan lidmaatschap@hch-heerenveen.nl.

Deelt u gezondheidsgegevens met ons, bijvoorbeeld omdat dit van invloed is op de trainingen of wedstrijden, dan gaan wij hier vertrouwelijk mee om. Deze gegevens worden door ons niet geadministreerd of opgeslagen.

Als vereniging hechten wij aan een historisch archief. Wij zullen uw gegevens daarom na eventuele opzegging van het lidmaatschap tot “in de eeuwigheid” bewaren zodat wij u in de toekomst kunnen informeren over en uitnodigen voor jubilea en andere belangwekkende zaken omtrent HCH Heerenveen. Wij zullen uw gegevens niet gebruiken voor het versturen van reguliere verenigingszaken, nieuwsbrieven en het plegen van acquisitie. Indien u dit ongewenst vindt, kunt u ons bij het opzeggen van het lidmaatschap of op enig moment daarna verzoeken uw gegevens te verwijderen. Wij zullen uw gegevens dan niet langer bewaren dan de daarvoor gestelde wettelijke termijn.

Verder dient u er als lid van HCH Heerenveen rekening mee te houden dat:

 • Wij gebruik maken van internet en social media. Via onze website, Facebook, Instagram en Twitter informeren wij onze leden en andere belangstellenden. Wij maken hierop gebruik van zowel tekstmateriaal als foto’s. Deze foto’s kunnen gemaakt worden zowel tijdens trainingen als andere clubactiviteiten. Bij zwaarwegende bezwaren hiertegen kunt u dit kenbaar maken aan het bestuur via secretaris@hch-heerenveen;
 • Indien u deelneemt aan wedstrijden worden de uitslagen hiervan gepubliceerd in diverse (internet)media;
 • Het mogelijk is dat er beeld- en geluidsmateriaal door derden wordt gemaakt tijdens (ijs)trainingen en wedstrijden.